Медичні послуги, які надаються в консультативній поліклініці за Е-направленням безкоштовно

Медичні послуги, які надаються в консультативній поліклініці за Е-направленням безкоштовно:

 1. Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги.
 2. Забезпечення та/або організація проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом охорони здоров’я (ЗОЗ) та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:

загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень:

– розгорнутий клінічний аналіз крові;

– морфологічне дослідження клітин крові;

– визначення групи крові і резус-фактора;

– біохімічний   аналіз         крові (загальний білок,         альбумін,   альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін); аміак (крові); гамаглутамілтранспептидаза; креатинфосфокіназа загальна (КФК); креатинфосфокиназа-МВ; гомоцистеїн; тимолова проба;

– ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові; ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення),        сіалові        кислоти,     С-реактивний      білок (CРБ,

кількісне    визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення)), антинуклеарні антитіла; АНА-профіль чи спектр, антитіла до подвійної ДНК, до Sm; визначення концентрації комплементу 3 (С3); HLA B 27; антицитрулінові антитіла; антинейтрофільні  цитоплазматичні антитіла; vii. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер);

 • тест на тропонін; вітамін Д; вітамін А; вітамін Е; вітамін В6; вітамін В9;

вітамін В12;

–  глюкоза в цільній крові або сироватці крові; глікозильований гемоглобін;

–  загальний аналіз сечі;17-КС сечі;

–  копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин; кал на гельмінти;

–  дослідження спинномозкової рідини; дослідження на онкологічні маркери;

–  вимірювання триптази крові, як діагностичний критерій анафілактичної реакції у пацієнта/ пацієнтки;

–  тест на токсоплазмоз;

інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

бактеріологічних досліджень:

– бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма; бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);  бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;  бакпосів на стафілокок + антибіотикограма; бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, мокротиння та промивних вод за допомогою тесту GeneXpert; бакпосів крові на стерильність (аероби); бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики; бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа); бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) +антимікотики; біопсії шийки матки (не ексцизійна);    біопсії шкіри;

біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії,

колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, цистоскопії); біопсії м’язів;

інших процедур/маніпуляцій відповідно до галузевих стандартів.

гормональних досліджень:

тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний      гормон       (ТТГ),         тиреоглобулін     (ТГ), паратгормон (ПТГ), інсулін, адренокориткотропний      гормон       (АКТГ, кортикотропін), кортизол          (гідрокортизон), соматотропний гормон (соматотропін, СТГ); ii. пролактин; фоллікулостимулюючий гормон; вазопресин (АДГ); норадреналін; хромогранін; тестостерон; естрадіол; ix. інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);

інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

визначення концентрації лікарських засобів для імуносупресії в крові;

інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.

 1. Проведення необхідних інструментальних         досліджень          (за умови         наявності відповідного обладнання в ЗОЗ та відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:

рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;

ендоскопічні дослідження:

 • гастроскопія; езофагодуоденоскопія; дуоденоскопія; ректороманоскопія;

колоноскопія; цистоскопія; артроскопія; бронхоскопія; кольпоскопія;

функціональні дослідження:

 • електрокардіографія (ЕКГ); електроенцефалографія (ЕЕГ); спірографія; холтерівське моніторування;

офтальмологічні дослідження:

 • офтальмометрія (кератометрія); офтальмоскопія; рефрактометрія; діоптриметрія; периметр поля зору;

дослідження слуху (аудіологічні):

 • аудіометрія; тимпанометрія (імпедансометрія); отоакустична емісія; слухові викликані потенціали.

інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

 1. Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки.
 2. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.
 3. Динамічне спостереження за дітьми із хронічними захворюваннями.
 4. Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
 5. Надання медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при зверненні до травматологічних пунктів.
 6. Надання медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації.
 7. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
 8. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур.
 9. Надання послуги з катамнестичного спостереження передчасно народжених дітей та дітей з перинатальною патологією .
 10. Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства.
 11. Проведення профілактики захворювань.
 12. Оформлення довідок.
 13. Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття.
 14. Направлення пацієнта/пацієнтки за наявності показань для надання спеціалізованої медичної допомоги та послуг реабілітації.

 

!! У разі відсутності Е-направлення пацієнт можете скористатись платними послугами, які запроваджені у закладі.