Досягнення Бердичівського медичного фахового коледжу за 2021 рік та перспективи подальшої діяльності

1Бердичівський медичний фаховий коледж є державним закладом освіти, що входить до складу комунальної власності Житомирської обласної ради; заклад ліцензований, акредитований та має відповідні сертифікати для здійснення навчальної діяльності.

Організація освітньої діяльності  у Бердичівському медичному фаховому коледжі Житомирської обласної ради  у 2021 р. здійснювалася відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”,  “Про фахову передвищу освіту” та інших нормативних документів, що регламентують освітню діяльність.

У 2021 році робота Бердичівського медичного фахового коледжу була спрямована на виконання:

 • Державної національної програми «Освіта», Закону України ”Про фахову передвищу освіту” Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України», Указу Президента “Про стратегію національно-патріотичного виховання”, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції нової системи охорони здоров’я;
 • продовження роботи з вивчення загальноколеджної науково-методичної проблеми: «Досягнення високої якості освіти, формування знань, умінь та компетентностей, розвиток творчих здібностей здобувачів освіти шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетентності викладачів;
 • підготовка конкурентноспроможного, сучасного патріота, інноватора, розвиненої особистості, яка розбудовуватиме модерну європейську Україну»;
 • вдосконалення системи підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів шляхом впровадження галузевих стандартів освіти, навчальних планів, програм та наближення навчально-виховного процесу до практичної роботи лікувально-профілактичних закладів Житомирської області;
 • запровадження особистісно-орієнтованої освіти, розвиток і удосконалення форм та методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду викладачів у медичних навчальних закладах як однієї із форм підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів;
 • формування особистості, активної позиції громадянина України, професійних якостей майбутнього спеціаліста та розвитку волонтерського руху.

Основним завданням Бердичівського медичного фахового коледжу продовжує залишатись досягнення високої якості вищої та фахової передвищої освіти, зокрема якості професійно-практичної підготовки здобувачів освіти, на основі впровадження компетентнісного підходу та інноваційних технологій навчання, модернізації навчально-матеріальної бази та діджиталізації освітнього процесу для забезпечення конкурентноспроможності випускників на ринку праці.

Основними  напрямами діяльності коледжу у 2021 році були:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для потреб системи охорони здоров’я України;
 • провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Підготовка молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів здійснюється за денною формою навчання як за регіональним замовленням, так і на договірних умовах.

Особливістю здійснення освітньої діяльності у 2021 року було навчання в умовах карантинних обмежень, спричинених коронавірусною інфекцією COVID-19.

В умовах діджиталізації, для дистанційної та «змішаної» взаємодії здобувачів освіти і викладачів, адміністрації, прозорості діяльності усіх структурних підрозділів, використовувалася освітня платформа закладу G Suite for Education.

Діють віртуальний методичний кабінет, віртуальна навчальна частина, віртуальні кабінети циклових комісій.

Із метою проведення профорієнтаційної роботи закладом відповідно до планів був проведений комплекс заходів:

 • Зустрічі з випускниками шкіл сільської місцевості з виїздом у школи;
 • Зустрічі з батьками учнів випускних класів шкіл регіону;
 • Реклама через засоби масової інформації(місцеві студії радіо, телебачення, газети), в соціальних мережах “Facebook”, “Instagram” та ін ;
 • Участь у «Ярмарках професій»;
 • Проведення днів відкритих дверей;
 • Щороку працюють підготовчі курси з української мови та біології для абітурієнтів;
 • Здійснювалася дистанційна підготовка абітурієнтів із віддалених районів області з використанням освітніх платформ мережі Internet;
 • Зустрічі випускників;
 • Екскурсії для учнів шкіл в коледжі, зустрічі з викладачами та випускниками коледжу;
 • Розміщення інформації на веб-сайті навчального закладу;
 • Профорієнтаційна робота в лікувальних закладах м. Бердичів, Бердичівського району, Житомирської області.

Збереження контингенту студентів на усіх курсах коледжу,  починаючи з І-го, було одним з найбільш актуальних питань в роботі коледжу у2021 році.

Для поліпшення успішності та якості знань проводилися додаткові тематичні заняття, індивідуальна робота зі студентами. Керівниками академічних груп, викладачами, завідуючими відділеннями, заступниками директора з навчальної та виховної роботи проводилася робота зі студентами, що мають заборгованості, пропускають заняття та їх батьками. Для аналізу причин неуспішності студентів, пропусків занять та аналізу тих чи інших порушень, у коледжі активно діяла рада профілактики. На раді з’ясовувалися  причини не виконання студентами навчального графіка, надавалися певні рекомендації студентам та викладачам.

У 2021 році коледж продовжив впровадження на високому рівні освітньої діяльності процеси консолідації між українськими, зарубіжними закладами освіти з метою формування єдиного освітнього простору.

У роботі із зовнішніми стейкхолдерами закладів охорони здоров’я, іншими українськими та зарубіжними закладами поширювалися знання серед населення з метою підвищення медичних знань, культурного рівня, створювалися необхідні умови для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів у системі цілісного освітнього комплексу, який постійно розвивається і широко взаємодіє із усіма зацікавленими партнерами, забезпечуючи надання медичної допомоги, догляду за пацієнтами, виконання маніпуляцій відповідно до професійних компетентностей.

Студенти коледжу брали участь в численних обласних, регіональних міжвузівських науково-практичних та науково-теоретичних конференціях.

В 2021 н.р. викладачі коледжу підвищували рівень професійної майстерності, беручи участь у роботі Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах.

Спортивне життя коледжу також активно розвивалось. Зокрема, у вересні 2021 року проходили змагання з волейболу на першість коледжу серед збірних команд дівчат та серед збірних команд юнаків. У жовтні 2021 року проходили змагання серед юнаків на першість коледжу з міні-футболу також здобувачі освіти Бердичівського медичного фахового коледжу брали участь у змаганнях з міні-футболу на першість міста. 

Досягненнями щодо зміцнення матеріально-технічних баз коледжу за 2021 рік:

 • приміщення навчального корпусу №3 обладнано системою пожежної автоматики;
 • виготовлено проєктно-кошторисну документацію щодо влаштування другого евакуаційного виходу з 2 поверху навчального корпусу №2;
 • проведено корегування коштористої документації щодо продовження ремонтно-реставраційних робіт корпусу №4;
 • влаштовано новий захисний каркас перед фасадом будівлі навчального корпусу №1.

Плани та перспективи подальшої діяльності Бердичівського медичного фахового коледжу у 2022 році

Стратегічною метою розвитку коледжу є забезпечення збереження потенціалу коледжу й подальший розвиток його навчальних та виховних функцій в інтересах розвитку особистості, суспільства, держави.

Основними напрямками в роботі колективу на 2022 рік є:

 • створення комфортного та безпечного освітнього середовища;
 • реалізація змісту освіти на необхідному освітньому та кваліфікаційному рівні відповідно до державних вимог;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій навчання;
 • діджиталізація освітнього процесу
 • дотримання принципів науковості, гуманізму, демократизму та безперервності освіти;
 • орієнтування на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у сучасних економічних умовах;
 • виховання громадян, які сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, утверджують принципи загальнолюдської моралі, є патріотами незалежної України;
 • задоволення потреб медичної галузі України у висококваліфікованих молодших спеціалістах та фахових молодших бакалаврів.

1

1

1

1

1

1

1

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2